LEARNERZONES

Explore Learn Grow

ಉಚಿತ ಕೋರ್ಸ್

ಈ ಉಚಿತ ಕೋರ್ಸ್‌ಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

  • ನೀವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ.
  • ನಿಮ್ಮ ನಿಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ ರೂ-20000 ಬೋನಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
  • ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
  • ನೀವು ಇತರರಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗಾಗಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.
  • ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನೀವು ಉಳಿಸಬಹುದು

ಈ Rs-6999 ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Student’s Voice

Mr. Rajashekhar Patil (Eye Surgeon)

I went through a course in digital marketing by Mr. Veeresh and it was really good. Though I’m a doctor by profession, I wanted to have a good online presence and help my plan to set up primary eye care centers in rural areas, promote preventive eye care to rural people. I had been experimenting with online courses, books on a trial error basis. Then I met Veeresh and things changed. He is so good about concepts in digital marketing, in the way he presents his ideas, communication, doubt clearing, and literally he holds your hand to teach practical aspects of digital marketing. Many things that I wasn’t able to understand with books or online recorded courses, I understood from him. He is really good and I hope it will benefit for many youngsters who want to make a career in digital marketing.

Thank you Vireesh

Ranjani (Design Engineer)

CBF is such a well-designed course that helps to take a look at your inner self. By the time you complete the course, you will understand what is your value, what are your talents, and what is your core strength in a systematic way. This helps to plan your future. Many times we dream or wish to achieve something in life but we don’t know how to bring our dream to reality. This course helps you to get the answer yourself. It helps to transform your dream into reality. I recommend this course to people who think they can’t achieve anything because of known or unknown constraints.

The course is communicated in very simple language. Easy to understand by everybody irrespective of their educational background.

Thank you Vireesh

Ravi (IT Professional)

This course has opened my eyes by waking me up and showing how literally all of our lives are being driven like a mechanical machine.
Just because of the external influence like everyone, unknowingly I also followed the same pattern of going to school, getting into college, and landed in a job after a long search. 
I was constantly searching for something to do apart from my job but I was not able to find the genuine resource and the right mentor. Neither I had the money nor the clarity to take action even though I was desperate to do something.
A close friend of mine has suggested me to take this amazing course CBF which had changed his life and I just believed him and enrolled for it. I didn’t expect much from this course but to my surprise, I found my all answers in CBF.
Here is what I actually got from this course,
I found my goal in life, got to know about the steps to achieve them, got a better clarity about my career and life.
Finally, I was able to find my passion with utmost clarity.
Now I’ll reach my goal without compromising on my passion
Finally, after attending many webinars and many seminars I found a good coach with a similar kind of passion who is willing to help people who are struggling with their career and compromising with their passion.
Thank you Vireesh Basavaraj Halli for being there as my Guru to achieve my goals with my passion.

Akshay (Mktg Manager)

After attending CBF which is conducted by Veeresh sir, I learned so many things as,
1)The direction is more important than speed
2)I came to know what type of person I’m which is helping me to work easily
3)Early clarity in career results in early reaching the goal which will save me time.
4)This course has helped me to know my passion, skill required to take action towards my goal.
5)This class changed my mindset to I can do anything and reach any level, previously I was underestimating myself.
6) I came out of my limiting beliefs which were restricting me to move forward.
7)If you have clarity, you don’t need courage and now I got that clarity.
8)nobody is born as an extraordinary person so ordinary people do the things in an extraordinary way
9)If you do work which you like you will be happy and satisfied.
10)I came to know my core values and my true potential.
11)If you want more be more. This thought has brought a shift in myself.
12)How to monetize my skills and build a money-making machine around it.
13) if you don’t work and earn when you are young results at an older age you will work hard while you need to sit and eat
Thank you so much sir for sharing your valuable knowledge, suggestions, and experience. Your words and insights motivated me a lot.

Ashwini (IT Professional)

First of all, I m thankful to my family member who introduced me to the Lernerzone and the finest coach Vireesh.
Lernerzone has many interesting courses and I m glad to be part of Career Breakthrough Formula. CBF is very well crafted with simple language and beautifully explained. It made me realize what I really want from my career and how to proceed further with my core values. This course will help you to choose/change your career with all your mind and heart. No matter what is your age or how much experience you have in a job or housewife, if you have a desire towards success definitely you can go for it.
Thank you Vireesh, for this amazing course and I really appreciate your effort in it.

Mallikarjun (Founder)

(Shaivism Innovative Technologies)
My experience of CAREER BREAKTHROUGH FORMULA (CBF) course from Mr. Vireesh.
First of all special thanks to the coach for creating such a wonderful course.
This course is most helpful for almost everyone who is in the age range of 16 to 50 years. Everyone wants to be successful in life and I believe that the journey to success starts at age 16. But we are never late if we are ready to take action.
This course will let us know the importance of choosing the right career and how to lead a fulfilling life.
The biggest secrete of most of the successful people in the world is that they know very well about themselves and their core values. Unfortunately, many of us don’t know ourselves better and we never thought about our core values, this course will introduce you to your true self and your core values.
Most of the successful people never bothered about what other’s will say, they just do what they like, this course has given me clarity on how I can follow my passion and be successful in my life.
As while traveling if we use GPS to find the route, we’ll save a lot of money, time and energy if we have the right coach to help us reach our goal then it saves a lot of time, money and energy. After completing this course, I felt like I found my GPS to my success without which I lost so much till now.
I am sharing my experience in such detail here just because I don’t want others also to waste their time and energy the way I did and hence recommending this course to everyone who wants to get the best clarity.
To become successful in life having fire within alone is not enough but using that fire in the right direction matters a lot. This course has helped me how can I monetize my passion and create a passive income for myself.
I tried many things in my life but was not satisfied, by doing this course now I have come out of my frustration regarding my career and decided how to proceed further with utmost clarity.
Finally, special thanks to Mr. Vireesh creating such a wonderful course with simple techniques & easy to understand. I would love to attend further courses like this which can help me grow and also, I believe that such courses can change people’s lives for sure.

Mission

Our Mission

We are committed to help 1 million people by 2025 to become self sufficient. We’ll are helping people to find their passion and build their life around it.

Vission

Our Vision

LERNERZONE will help people to understand core values based on which people can make right decision. This platform will help you know yourself better than ever before and be ready with your success blueprint.

+91 7022 661 441